Eğitim | Araştırma | Geliştirme

Co-lead Akademi, eğitim kurumlarında tüm öğrencilerin en üst düzeyde faydalanabilecekleri etkili bir öğrenme ortamının oluşturulabilmesine yönelik mesleki gelişim faaliyetleri ve kurumsal araştırma-geliştirme destekleri sunan bir eğitim ve danışmanlık şirketidir. Mevcut akademik araştırmalar ve uygulama deneyimlerine dayalı olarak geliştirilen aşağıdaki eğitim modeli şirketimizin mesleki gelişim anlayışını içermektedir.

Co-lead Mesleki Gelişim Anlayışı

Co-lead Akademi, okul geliştirme ve mesleki gelişim araştırmalarının uzun yıllar içerisinde ortaya koyduğu bilgi birikiminden faydalanarak özgün bir eğitim modeli ortaya koymaktadır. Bu model hem mesleki gelişim programlarının katılımcılara ulaştırılması hem de katılımcıların bilgi ve becerilerinde beklenen değişimler açısından etkin çevrimiçi teknolojik araçların aktif olarak entegrasyonunu da içermektedir.

Mesleki Gelişim Modelinin Temel İlkeleri

Araştırmalar okul gelişimini iki temel düzeyde ele almaktadır. Bunlardan ilki sınıf içi uygulamalar, ikincisi ise kurumsal yönetimdir. Etkili ve kapsayıcı bir mesleki gelişim modelinin her iki düzeyi de dikkate alacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Co-lead mesleki gelişim modeli her iki düzeyde de gelişimin sağlanmasına odaklanmakta ve bu süreçte anahtar rol oynayacak iki temel ilkeyi merkezine almaktadır.

  • Paylaşımcı Liderlik: Co-lead Mesleki Gelişim Modelinin dayandığı temel ilkelerden birisi eğitim kurumlarının ancak paylaşımcı liderlik anlayışı ile geliştirilebilecek olmalarıdır. Bu temel ilke kapsamında, co-lead eğitim programları tüm eğitim paydaşlarının kurumsal gelişimde aktif rol almaları ve farklı gelişim süreçlerine liderlik edebilmeleri hedefi çerçevesinde geliştirilmekte ve sunulmaktadır.

  • Sürekli İş Birliği: Co-lead Mesleki Gelişim Modelinin dayandığı diğer bir temel ilke ise hem bireysel hem de kurumsal gelişimin ancak aktif mesleki iş birlikleri oluşturma ile mümkün olabileceği şeklindedir. Mesleki gelişimi etkili ve sürekli kılabilmek için tüm Co-lead eğitim programları, katılımcıların hem eğitim sürecinde hem de eğitim sonrasında etkili meslektaş iş birliği içerisinde gelişimlerine devam edebilmeleri hedefi çerçevesinde planlanmakta ve sunulmaktadır.

Mesleki Gelişim Modelinin Bileşenleri

  • Uygun İçerik & Yeterli Süre Co-lead eğitimleri, MEB'in program ve hedefleri ile uyumlu olmakla birlikte, uluslararası gelişmeler ve hızla değişen bilgi birikimi de kullanılarak oluşturulur. Eğitimler, katılımcılara derinlemesine öğrenme sağlayacak şekilde planlanır ve takvimlenir. İçerikler kısa bir webinar olabileceği gibi birkaç gün veya haftaya yayılan uzun eğitim programları da olabilir.

  • Aktif & İşbirlikli Öğrenme: Co-lead eğitim programlarında katılımcıların öğrenmeye aktif katılabilecekleri etkileşimli eğitim ortamları oluşturulur ve çeşitli etkinlikler kullanılır. Katılımcı geleneksel seminerlerdeki gibi pasif bir dinleyici değil, eğitim sürecine aktif bir şekilde katılarak bilgiyi inşa eden, öğrenme sürecinin aktif bir üyesidir.

  • Teknoloji Tabanlı & Çevrimiçi: Co-lead eğitimleri tamamen çevrim içi araçlar üzerinden sunulur. Tüm eşzamanlı ve eşzamansız etkinliklerde teknoloji etkin kullanılarak grup çalışmaları ve tartışmalar gerçekleştirilir. Bu şekilde katılımcılar arasında organik bir öğrenme topluluğu oluşturulur.

  • Örnek Uygulamalar: Co-lead eğitim programları araştırma sonuçlarına dayalı bilimsel bilgiden faydalanmak ile birlikte sıkça uygulamadan gelen gerçek örneklerle desteklenmektedir. Eğitimler sırasında ve sonrasında, katılımcılar konuyla ilgili örnekleri, modelleri ve iyi uygulamaları görür ve bunların geliştirme sürecini deneyimler.

  • Geri Bildirim & Yansıtma: Eğitim programları sırasında katılımcıların ilgili bilgiler ve etkinlikler üzerinde derinlemesine düşünmeleri ve kendi fikirlerini paylaşmaları için fırsatlar oluşturulur. Ayrıca, katılımcıların dahil oldukları etkinlikler, yaptıkları ödevler ve diğer uygulamalar için hızlı, yapıcı ve etkin uzman ve akran geri bildirimleri sağlanarak hataların düzeltilmesi ve öğrenmenin pekişmesi sağlanır.

  • Devamlı Uzman Desteği: Co-lead eğitmenleri, alanında uzman ve deneyimli koçlardır. Eğitimenler bilgisini paylaşır ve veri destekli uygulamaları katılımcılarla en etkili yolları kullanarak paylaşır. Eğitim öncesi, sırası ve sonrasında uzman desteği devam eder.